• Misja szkoły

    Jesteśmy szkołą środowiskową, przyjazną dla każdego ucznia. Stosujemy zasadę indywidualizacji procesu nauczania dostosowując wymagania do możliwości i zdolności jednostki. Mając na uwadze rozwarstwienie społeczno-ekonomiczne społeczeństwa lokalnego stwarzamy możliwości wyrównania szans edukacyjnych wszystkim uczniom. Szczególną opieką otaczamy młodzież wywodzącą się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, pochodzącą z różnych grup dyspanseryjnych, a nawet młodzież z dysfunkcjami w tym młodzież niepełnosprawną. Wychowujemy w duchu patriotyzmu, szacunku dla innych, stwarzając optymalne warunki do rozwoju osobowości młodego człowieka.

    Wizja szkoły

    I KSZTAŁCENIE

    • Stosujemy aktywizujące metody nauczania
    • Wykorzystujemy technologię informacyjną
    • Wspieramy uczniów z trudnościami edukacyjnymi
    • Zapewniamy rozwój zainteresowań i zdolności
    • Stosujemy motywacyjny system oceniania uczniów
    • Proponujemy zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne
    • Stosujemy korelację międzyprzedmiotową
    • Systematycznie mierzymy jakość pracy placówki przez ( testy diagnostyczne, egzaminy maturalne, badania osiągnięć edukacyjnych, hospitacje diagnozujące, lekcje otwarte, wyniki egzaminów na uczelnie wyższe).

    II WYCHOWANIE I OPIEKA

    • Stwarzamy atmosferę przyjazną każdemu uczniowi
    • Wdrażamy programy profilaktyczne
    • Stosujemy zasadę indywidualizacji procesu nauczania
    • Współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów
    • Respektujemy zasadę demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej

    III ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

    • Współpracujemy z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustalamy kierunki rozwoju
    • Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do działań twórczych
    • Zapewniamy kadrze możliwość rozwoju przez zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego i WDN
    • Tworzymy inspirujący do działania i motywacyjny system nadzoru pedagogicznego
    • Właściwie dokumentujemy pracę szkoły
    • Dbamy o pozytywne stosunki międzyludzkie
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18
   • tel 12 278 32 77 fax 12 288 08 35
   • ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 32-020 Wieliczka Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki podawczej LOMatejko475/SkrytkaESP
  • Logowanie