• Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce https://www.matejko.edu.pl/

    Data publikacji strony internetowej: 20.01.2020 r.

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.03.2021 r.

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

    - Na stronie brakuje alternatywnych opisów zdjęć 

    - dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi

    - Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. Dane teleadresowe Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce są dostępne w formie tekstowej na stronie www Kontakt

    Ułatwienia na stronie 

    - możliwość zwiększenia lub zmniejszenia czcionki na stronie.

    - podwyższony kontrast

    - wersja dla słabowidzących

    - jasne tło

    - mapa strony

    Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

    Oświadczenie sporządzono dnia: 25 marca 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.


    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Kania e-mail: sekretariat@wieliczkalo.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

    Informacje na temat procedury 

    Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

    Dostępność architektoniczna

    Do siedziby Liceum Ogólnokształcącego im Jana Matejki w Wieliczce. przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 można dojechać autobusem linii nr 204,224,244,304 Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 400 metrów.

    Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Wieliczce znajduje się na stronie
    https://rozklady.mpk.kwakow.pl

    Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

    Opis ogólny budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18.

    Budynek: Liceum Ogólnokształcącego im Jana Matejki w Wieliczce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, kod: 32-020, miejscowość Wieliczka

    Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. oraz od ul Konopnickiej, wejście od ul. Konopnickiej zapewnia dostęp do budynku dla osób na wózkach.

    Do wejścia od ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul Konopnickiej prowadzą chodniki.

    Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

    Wejście od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Konopnickiej są zabezpieczone bramami wejściowymi.

    Budynek wyposażony jest w windę osobową dostępną na wszystkich kondygnacjach oraz schodołaz. .

    Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze i wszystkich trzech piętrach .

    Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze oraz piętrach: I, II, III.

    Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") mogą komunikować się z Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki  w Wieliczce. przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się:
    e-mail: sekretariat@wieliczkalo.pl, tel./faks: 12 278 32 77

     

    Osoby uprawnione - klienci Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce w celu załatwienia sprawy w szkole mogą skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, kontaktując się z pracownikiem Sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, wymienionych w pkt 1, podając datę oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia szkoła zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

     
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18
   • tel 12 278 32 77
    fax 12 288 08 35
   • ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18,
    32-020 Wieliczka
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki podawczej
    LOMatejko475/SkrytkaESP
  • Logowanie