• Standardy Ochrony Małoletnich

   •  Standardy Ochrony Małoletnich

    SKRÓCONA WERSJA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W WIELICZCE

     

    Czynności podejmowane przez pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki są działaniami skierowanymi na dobro ucznia. Wszelkie działania i decyzje dotyczące małoletnich powinny być podejmowane z korzyścią dla ich zdrowia, bezpieczeństwa i rozwoju. Uczeń powinien być traktowany z szacunkiem, godnością i uwagą w ramach swoich indywidualnych potrzeb i praw.

     

    Definicje

    Małoletni – należy przez to rozumieć osobę od chwili urodzenia do uzyskania pełnoletniości tj. ukończenia lat osiemnastu zgodnie z kodeksem cywilnym.

     

    Krzywdzenie małoletniego – należy rozumieć przez to popełnienie czynu zabronionego na szkodę małoletniego przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika szkoły, lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie.

     

    Pracownicy Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w związku z podejmowaniem interwencji w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia małoletnich. Każdy pracownik szkoły, który zauważy negatywne zachowania innego pracownika w stosunku do małoletniego, ma obowiązek interwencji.

     

    4 podstawowe formy krzywdzenia:

    przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała; skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne;

    przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie małoletniego, wciąganie małoletniego w konflikt dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości, stawianie małoletniemu wymagań i oczekiwań, którym nie jest on w stanie sprostać; jej celem jest naruszenie godności osobistej;

    przemoc seksualna – to każde zachowanie, które prowadzi do seksualnego zaspokojenia kosztem ucznia; wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie małoletniego) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie małoletniemu materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm);

    zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych małoletniego przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnianie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego.

     

    Uczniowie mogą doświadczyć przemocy ze strony innych uczniów, rodziców lub opiekunów, osób trzecich (pracowników szkoły, wolontariuszy) .

    Zgłoszenie o zdarzeniach zagrażających małoletniemu może nastąpić do każdego pracownika szkoły. Pracownik powyższą informację przekazuje Dyrektorowi lub wychowawcy, pedagogowi/psychologowi. W szkole osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzieleniu mu wsparcia są Wychowawca oddziału, psycholog szkolny, pedagog specjalny.

     

    Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem szkoły:

    • Pracownik Szkoły utrzymuje prawidłowe relacje z uczniami tj. zachowania pracownika wobec ucznia muszą być odpowiednie do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec wszystkich uczniów.
    • Jakiekolwiek formy przemocy fizycznej lub psychicznej wobec małoletnich są niedozwolone i nieakceptowalne.
    • Należy unikać upokarzania, poniżania, zastraszania czy stosowania nieuzasadnionych kar niezgodnych z zapisami statutu szkoły.
    • Pracownikowi nie wolno dotykać ucznia w sposób naruszający jego bezpieczną strefę, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, na wyraźną prośbę ucznia.
    • Pracownik powinien powstrzymać się od wszelkich form wykorzystywania wobec uczniów, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. Kategorycznie zabrania się wszelkich form molestowania seksualnego.
    • Niedopuszczalne jest nawiązywanie kontaktów z uczniami i uczennicami poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie prywatnych zaproszeń w mediach społecznościowych, za wyjątkiem sytuacji kiedy tworzą się wirtualne grupy w mediach społecznościowych w celach zgodnych z zadaniami szkoły.
    • Jeżeli zachodzi konieczność kontaktu pracownika z uczniem, rodzicem poza godzinami pracy Szkoły, dozwolone są środki: służbowy telefon, służbowy e-mail; służbowy komunikator; dziennik elektroniczny. W wyjątkowych sytuacjach, ale tylko w celach edukacyjnych lub wychowawczych można kontaktować się poprzez prywatny numer telefonu.

     

    Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone. Obowiązują poniższe zakazy:

    • Zakaz przemocy fizycznej i werbalnej, w tym m.in. bijatyki, zadawanie ciosów, kopnięcia czy wszelkie formy obraźliwych komentarzy są zabronione.
    • Zakaz molestowania i nękania.
    • Zakaz przemocy seksualnej: nieodpowiednie uwagi o charakterze seksualnym, molestowanie seksualne, wszelkiego rodzaju agresja seksualna są  zabronione.
    • Zakaz używania i rozprowadzania narkotyków i alkoholu, papierosów oraz innych środków psychoaktywnych. Szkoła prowadzi programy edukacyjne w tym zakresie i podejmuje działania przeciwdziałające uzależnieniom.
    • Zakaz kradzieży: kradzież czyjegoś mienia, w tym pieniędzy, przedmiotów szkolnych czy osobistych przedmiotów, jest zabroniona.
    • Zakaz fotografowania lub filmowania zdarzeń z udziałem innych uczniów/osób bez ich zgody.
    • Zakaz upubliczniania materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nich osób.
    • Zakaz stosowania wobec innych uczniów/innych osób różnych form cyberprzemocy, w szczególności zakaz stosowania obraźliwych, wulgarnych, zastraszających SMS-ów i MMS-ów, wiadomości na forach internetowych.

     

    Zasady dostępu uczniów do Internetu

    • Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
    • Na terenie szkoły dostęp ucznia do Internetu możliwy jest pod nadzorem nauczyciela na zajęciach szkolnych. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści wyznaczony pracownik stara się ustalić kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia. Informację o uczniu, który korzystał z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik przekazuje Dyrektorowi. Z uczniem lub klasą przeprowadzona jest rozmowa z psychologiem lub pedagogiem na temat bezpieczeństwa w Internecie. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy psycholog/pedagog uzyska informacje, że uczeń jest krzywdzony, podejmuje działania opisane w procedurze interwencji.
     

     

    Monitoring stosowania Standardów

    Raz na dwa lata dokonywana jest analiza realizacja Polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i w razie potrzeby dyrektor szkoły wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom szkoły, małoletnim i ich opiekunom nowe brzmienie Polityki

     

    Zasady udostępniania Rodzicom i Uczniom Standardów do zapoznania się z nimi i ich stosowania

    Dokument „Standardy Ochrony Małoletnich” jest ogólnodostępny dla personelu szkoły, uczniów oraz ich opiekunów.

    Wychowawcy, mają obowiązek zapoznania uczniów ze Standardami oraz omówienia ich w taki sposób, aby uczniowie mogli je zrozumieć niezależnie od wieku.

     

    Przepisy końcowe

    Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

    Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników szkoły, uczniów i ich opiekunów, w szczególności poprzez przesłanie tekstu drogą elektroniczną, zamieszczenie na stronie internetowej oraz w trakcie zebrania z rodzicami.

     

    Standardy ochrony udostępnione są również w wersji skróconej, przeznaczonej dla małoletnich.

    Zasady bezpiecznych relacji personelu z uczniami obowiązują wszystkich pracowników pedagogicznych, pracowników niepedagogicznych, praktykantów i wolontariuszy.

     

    Dodatkowe wsparcie dla dzieci i młodzieży (przydatne numery telefonów):

     

    Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

    Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli: 800 080 222

    Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji: 22 594 91 00

    Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna: 22 425 98 48

    Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka : 800 12 12 12

    Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”: 800-12-00-02

     

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18
   • tel 12 278 32 77
    fax 12 288 08 35
   • ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18,
    32-020 Wieliczka
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki podawczej
    LOMatejko475/SkrytkaESP
  • Logowanie