• MISJA SZKOŁY

   Jesteśmy szkołą środowiskową, przyjazną dla każdego ucznia. Stosujemy zasadę indywidualizacji procesu nauczania dostosowując wymagania do możliwości i zdolności jednostki. Mając na uwadze rozwarstwienie społeczno-ekonomiczne społeczeństwa lokalnego stwarzamy możliwości wyrównania szans edukacyjnych wszystkim uczniom. Szczególną opieką otaczamy młodzież wywodzącą się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, pochodzącą z różnych grup dyspanseryjnych, a nawet młodzież z dysfunkcjami w tym młodzież niepełnosprawną. Wychowujemy w duchu patriotyzmu, szacunku dla innych, stwarzając optymalne warunki do rozwoju osobowości młodego człowieka.
    • I KSZTAŁCENIE
    • • Stosujemy aktywizujące metody nauczania
     • Wykorzystujemy technologię informacyjną
     • Wspieramy uczniów z trudnościami edukacyjnymi
     • Zapewniamy rozwój zainteresowań i zdolności
     • Stosujemy motywacyjny system oceniania uczniów
     • Proponujemy zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne
     • Stosujemy korelację międzyprzedmiotową
     • Systematycznie mierzymy jakość pracy placówki przez ( testy diagnostyczne, egzaminy maturalne, badania osiągnięć edukacyjnych, hospitacje diagnozujące, lekcje otwarte, wyniki egzaminów na uczelnie wyższe).
    • II WYCHOWANIE I OPIEKA
    • • Stwarzamy atmosferę przyjazną każdemu uczniowi
     • Wdrażamy programy profilaktyczne
     • Stosujemy zasadę indywidualizacji procesu nauczania
     • Współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów
     • Respektujemy zasadę demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej
    • III ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
    • • Współpracujemy z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustalamy kierunki rozwoju
     • Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do działań twórczych
     • Zapewniamy kadrze możliwość rozwoju przez zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego i WDN
     • Tworzymy inspirujący do działania i motywacyjny system nadzoru pedagogicznego
     • Właściwie dokumentujemy pracę szkoły
     • Dbamy o pozytywne stosunki międzyludzkie
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18
   • tel 12 278 32 77
    fax 12 288 08 35
   • ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18,
    32-020 Wieliczka
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki podawczej
    LOMatejko475/SkrytkaESP
  • Logowanie