•  

      

     Rodzaj czynności

      

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

      

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

      

     Złożenie wniosku ( podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego ) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej

      

     od 13 maja do 04 lipca 2024 r.
      

      

     od 17 lipca
     do 24 lipca 2024 r.

      

     Złożenie wniosku ( podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / opiekuna prawnego ) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku  o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, w której dla kandydatów przeprowadza się:

     • sprawdzian kompetencji językowych – dotyczy szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego
     • sprawdzian predyspozycji językowych – dotyczy szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, w którym utworzono klasę wstępną
     • sprawdzian uzdolnień kierunkowych – dotyczy szkoły, w której jest realizowany program nauczania wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji
     • próby sprawności fizycznej – dotyczy szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego, oddziału mistrzostwa sportowego lub oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej

      

      

     od 13 maja do 27 maja 2024 r.
      

      

     od 17 lipca do 18 lipca 2024 r.

      

      

      

      

     Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej

      

     od 28 maja 
     do 28 czerwca 2024 r.

      

      

     od 19 lipca
     do 22 lipca 2024 r.

      

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych ( klasa wstępna )

      

     do 2 lipa 2024 r.

      

      

     do 23 lipca 2024 r.

      

      

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  i   zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      

     od 21 czerwca do 04 lipca 2024 r.
      

      

     ---------

      

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

      

     do 09 lipca 2024 r.      

      

     do 29 lipca 2024 r.

      

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

      

     11 lipca 2024 r.
     do godz. 12.00

      

      

     30 lipca 2024 r.
     do godz. 12.00

      

     Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

      

     od 13 maja  do 11 lipca 2024 r. 

      

     od 17 lipca
     do 30 lipca 2024 r.

      

     Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I w postaci przedłożenia :  

     - oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
     - oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      

     od 11 lipca do 15 lipca 2024 r.

     do godz. 15.00
      

      

      

      

     od 30 lipca
     do 01 sierpnia 2024 r.

     do godz. 15.00
      

      

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

      

     16 lipca 2024 r.
     do godz. 12.00

      

     02 sierpnia 2024 r.
     do godz. 12.00

      

     Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Małopolskiego  Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

      

     Kkkdo 17 lipca 2024 r.

      

      

     do 05 sierpnia 2024 r.

      

     Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

      

     do 18 lipca 2024 r.

      

      

      do 06 sierpnia 2024 r.

      

     Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

      

     do 19 lipca 2024 r.

      

      

     do 07 sierpnia 2024 r.

      

     Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

      

     do 3 dni od dnia wystąpienia  z wnioskiem
     o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

      

     Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

      

     do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
     odmowy przyjęcia.

      

     Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

      

     do 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

      

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18
   • tel 12 278 32 77
    fax 12 288 08 35
   • ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18,
    32-020 Wieliczka
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki podawczej
    LOMatejko475/SkrytkaESP
  • Logowanie