• Dokumenty związane z rekrutacją można przesyłać elektronicznie na adres: rekrutacja@wieliczkalo.pl

      

     Terminy postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Zarządzeniami Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

     1.  od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.- składanie przez kandydatów wniosków (druki do pobrania
      w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej);

       
     2. od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
       
     3. 22 lipca 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
       
     4. do 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
       
     5. 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.