•  

      

     Rodzaj czynności

      

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

      

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

      

     Złożenie wniosku ( podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego ) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej

      

     od 15 maja do 19 czerwca 2023 r.

      

      

     od 28 lipca
     do 4 sierpnia 2023r.

      

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  i   zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość  złożenia nowego wniosku, w tym zmiana wniosku z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje 

      

     od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r.
      

      

     ---------

      

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

      

     do 10 lipca 2023 r.

      

      

     do 4 sierpnia 2023r.

      

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I  szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta ( burmistrza lub prezydenta ) wskazanych w oświadczeniach.

      

     do 17 lipca 2023 r.  

      

     do 11 sierpnia 2023 r.

      

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

      

     19 lipca 2023 r.
     do godz. 12.00

      

     14 sierpnia 2023 r.
     do godz. 12.00

      

     Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I w postaci przedłożenia :  

     - oryginału świadectwa ukończenia szkoły
     - oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
     - zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe )

      

     od 19 lipca do 26 lipca 2023 r.
      


      
      

     od 14 sierpnia do 21 sierpnia 2023 r.
      

     [

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

      

     27 lipca 2023 r.
      

      

     22 sierpnia 2023 r. 

      

     Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Małopolskiego  Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

      

     27 lipca 2032 r. 

      

     22 sierpnia 2023 r.

      

     Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. 

      

     do 28 lipca 2023 r. 

      

     do 24 sierpnia 2023 r.

      

     Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

      

     do 1 sierpnia 2023 r. 

      

     do 25 sierpnia 2022 r.

      

     Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

      

     do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

      

     Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

      

     do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
     odmowy przyjęcia

      

     Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

      

     do 3 dni od dnia otrzymania odwołania

      

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18
   • tel 12 278 32 77 fax 12 288 08 35
   • ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 32-020 Wieliczka Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki podawczej LOMatejko475/SkrytkaESP
  • Logowanie