• Harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej
     • Harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej

     • 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) 9.00 - 15.00

      30 czerwca 2020 r. (wtorek) 12.00 - 15.00

      1 lipca 2020 r. (środa) 8.00 - 12.00

      2 lipca 2020 r. (czwartek) 12.00 - 15.00

      3 lipca 2020 r. (piątek) 8.00 - 12.00

      6 lipca 2020 r. (poniedziałek) 8.00 - 12.00

      7 lipca 2020 r. (wtorek) 12.00 - 15.00

      8 lipca 2020 r. (środa) 8.00 - 12.00

      9 lipca 2020 r. (czwartek) 12.00 - 15.00

      10 lipca 2020 r. (piątek) 8.00 - 12.00

     • Małopolska Chmura Edukacyjna

     • W roku szkolnym 2019/2020 trzydziestu jeden uczniów i uczennic naszego liceum zakwalifikowało się do projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce" współfinansowanym praz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

      Uczennice i uczniowie będą uczestniczyć w kółkach naukowych z chemii prowadzonych przez Panią Marię Trzopek i wykładach on line prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej. W ramach kół naukowych młodzież będzie prowadziła własne prace badawcze z zakresu biotechnologii , technologii chemicznej w tym technologii kosmetyków.

      Projekt zakończy się w czerwcu 2020r.

    • Rekrutacja do Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
     • Rekrutacja do Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

     • REKRUTACJA DO PROJEKTU

      „MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W WIELICZCE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”

       

      współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10: Wiedza i Kompetencje, Działanie: 10.1. Rozwój kształcenia, Poddziałanie: 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna

       

      Zajęcia pozalekcyjne z chemii

      wykłady on –line, kółka zainteresowań

       

      Formalne wymogi uczestnictwa:

      1. status ucznia LO w Wieliczce,

      2. ocena minimum 4 z chemii za ostatni rok nauki lub opinia nauczyciela przedmiotu i wychowawcy

      3. nie uczestniczenie w podobnym projekcie

      4. złożenie kompletu dokumentów (do pobrania w sekretariacie LO lub na stronie www szkoły)

      Osoby spełniające wymogi formalne będą kwalifikowane na podstawie listy rankingowej, opracowanej przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie kryteriów rekrutacji dostępnych w Regulaminie Rekrutacji.

       

      Rekrutacja rozpoczyna się 15.10.2019 i potrwa do 25.10.2019 r.

       

     • Małopolska Chmura Edukacyjna w roku szkolnym 2019/2020

     • Celem głównym projektu jest podniesienie u 22 uczniów i uczennic LO w Wieliczce objętych projektem kompetencji kluczowych w zakresie chemii poprzez współpracę ze Politechniką Krakowską oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zajęć on line i kół naukowych) do końca roku szkolnego 2019/2020.

      Kola naukowe będą realizowane w grupach 5-8 osobowych. Zajęcia odbywać się będą w pracowni LO, która będzie wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć na odległość. Realizowanie wysokiej jakości zajęć z kompetencji kluczowych będzie możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii multimedialnej, zaangażowaniu w proces dydaktyczny Politechniki Krakowskiej oraz doposażeniu w pomoce dydaktyczne do zajęć z chemii.