• Sztandar dla Liceum

     •  

      Drodzy Absolwenci, Przyjaciele i Sympatycy

      Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce

      Rok 2023 jest dla naszego liceum rokiem wyjątkowym. Aktualnie realizujemy zadanie dotyczące budowy nowoczesnej hali sportowej z parkingiem podziemnym i boiskiem na dachu. Pragniemy, termin przekazania do użytku nowej sali, uświetnić ufundowaniem szkole nowego sztandaru. W związku z tym w imieniu całej społeczności szkolnej oraz Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Wieliczce zwracamy się z prośbą o finansowe wsparcie przeznaczone na wykonanie sztandaru szkoły.

      Obecny sztandar szkoły funkcjonuje od 1968 roku. Biorąc pod uwagę upływ czasu oraz troskę o zachowanie go w dobrym stanie, podjęliśmy decyzję o ufundowaniu sztandaru dla liceum. Prosimy zatem o wsparcie naszej inicjatywy, za które serdecznie dziękujemy.

      Środki finansowe przeznaczone na zakup sztandaru można wpłacać na rachunek bankowy Rady Rodziców nr 97 1240 5080 1111 0010 4203 6842 z dopiskiem „sztandar”.

      Będziemy wdzięczni, jeśli na naszą prośbę nie pozostaną Państwo obojętni.

       

       

     • Apel do środowiska szkolnego w sprawie włączenia się w realizację programu "Przekaż 1,5% podatku na działalność swojej szkoły"

     • Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele

      Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce      Szanowni Państwo,

      dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu "Przekaż 1,5% podatku na działalność swojej szkoły". Program umożliwia gromadzenie  przez radę rodziców - za pośrednictwem Fundacji Rodzice Szkole, organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115 - środków  pochodzących z  1,5 %  Państwa podatku dochodowego. Polecając tę formę wspierania procesu edukacji, prosimy o zainteresowanie nią swoich przyjaciół i znajomych wskazując, że tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty na miarę wyzwań XXI wieku.


      Celem uczestniczenia w wymienionym programie każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2022 (PIT 28 poz. 253, PIT 36 poz. 522, PIT 36L poz. 174, PIT 37 poz. 149, PIT 38 poz. 66, PIT 39 poz. 50) - RR Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce.

       


      W imieniu Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce

       

          Przewodniczący Rady Jerzy Kania


      Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole znajdują się na stronie internetowej www.rodziceszkole.edu.pl

     • Małopolski Program Stypendialny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

     • W dniu 28 października br. rozpoczęła się pierwsza edycja nowego projektu pn. Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

       

      Celem tego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie pozakonkursowym pn. „Regionalny Program Stypendialny”, realizowanym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych) jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości na rok szkolny 2022/2023. Projekt jest kontynuacją dotychczas realizowanych działań w Regionalnym Programie Stypendialnym wspófinansowanym ze środków UE, którego łącznie odbyło się sześć edycji i dzięki któremu wypłacono blisko 8200 stypendiów na kwotę ponad 50,6 mln zł

       

      Ze wsparcia jakie daje Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM mogą skorzystać uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami małopolskich szkół podstawowych lub liceów ogólnokształcących.

      Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2022/2023 (od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.) dla uczniów:

      ·klas 5-8 szkoły podstawowej, w kwocie: 500,00 zł brutto miesięcznie,

      ·liceów ogólnokształcących, w  kwocie 600,00 zł brutto miesięcznie,

      Stypendia będą przyznawane na okres 12 miesięcy. Tym samym łączna ich wartość wynosi odpowiednio: 6.000,00 zł brutto, 7.200,00 zł brutto.

       

      Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego wspófinansowanego ze środków UE można składać od dnia 28 października do dnia 26 listopada 2022 r. w następujący sposób:

      1) Pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS 2022/2023.

      2) Osobiście w:

      · Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – Dziennik Podawczy, parter, budynek „B”,

      · Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM,  przy ul. Jagiellońskiej 52, p. 206 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

      · Tarnowie, przy al. Solidarności 5-9 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro I p. 123,

      3) a także we wszystkich innych lokalizacjach UMWM oraz jego Agend Zamiejscowych tj. Miechowie, Oświęcimiu, Zakopanem.

      Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o ww. stypendium, dostępne są na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolski-program-stypendialny-w-ramach-rpo-wm-20222023

     • Małopolska Chmura Edukacyjna

     • Powiat Wielicki za pośrednictwem Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce realizuje projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2022/2023" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

      W roku szkolnym 2022/2023 realizowane będą zajęcia chemii przy udziale Politechniki Krakowskiej

       

                  Celem głównym projektu jest podniesienie u 24 uczniów i uczennic LO w Wieliczce objętych projektem kompetencji kluczowych w zakresie chemii poprzez współpracę z szkołami wyższymi oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zajęć on-line i kół naukowych) do końca roku szkolnego 2022/2023. W ramach projektu organizowane są zajęcia w formie kół naukowych i zajęć on-line z chemii (rok 2022/23). Zgodnie z regulaminem konkursu zajęcia będą się odbywać przy współpracy z Politechniką Krakowską, a zakupione pomoce dydaktyczne są zgodne z katalogiem na stronie projektu MCHE. Zajęcia odbywać się będą w sali przygotowanej do transmisji on-line w ramach projektu infrastrukturalnego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, znajdującej się w budynku LO w Wieliczce.

      Podstawowym rezultatem będzie liczba uczniów którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu (24 u/u). Koła naukowe będą realizowane w grupach 5-8 osobowych (powstaną 4 grupy każdego przedmiotu). Wszystkie zajęcia trwają dwa semestry. Efekty będą badane na podstawie na koniec każdego semestru na podst. opracowanych przez nauczycieli akademickich testów badających wiedzę oraz ankiety badającej umiejętności i postawy uczestników i będą zgodne z wykazem efektów uczenia się.

      Realizowanie wysokiej jakości zajęć z kompetencji kluczowych będzie możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii multimedialnej, zaangażowaniu w proces dydaktyczny szkół wyższych oraz doposażeniu w pomoce dydaktyczne do zajęć chemii.

      Projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w  Wieliczce w roku szkolnym 2022/2023" o numerze RPMP.10.01.04-12-0040/21  realizowany jest  w ramach  10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia  ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

      Łącza wartość projektu wnosi: 46 140,46 zł, w tym dofinansowanie: 43 190,46 zł.

       

      Regulamin

     • Spotkania z Rodzicami

     • Zebranie klasy:  1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f               13 września 2022 r.  (wtorek)   godz. 17.00

      Zebranie klasy: 1d, 1e, 1g,                                                  13 września 2022 r. (wtorek)   godz. 17.30

      1 f - w terminie późniejszym

      Zebranie klasy: 4a, 4b, 4c,3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f                 13 września 2022 r. (wtorek)   godz. 18.00

      Zebranie klasy: 4d, 4e, 4f                                                    13 września 2022 r. (wtorek)  godz. 18.30

       

      Klasy pierwsze oraz klasy czwarte rozpoczynają zebranie spotkaniem z dyrektorem w auli szkolnej.

       

     • Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2022 / 2023

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września br. według następującego harmonogramu:

       

      godzina   9.00       klasy 1A (j. polski, historia)  i 1B (wos, geografia)

      godzina   9.30       klasy 1C (biologia, chemia)  i 1D (j. polski, biologia) 

      godzina 10.00       klasy 1E (matematyka, fizyka)  i 1F (matematyka, geografia)

      godzina 10.30       klasa 1G (ukraińsko-polska)

       

      godzina   9.00       klasy IV

      godzina   9.30       klasy III

      godzina 10.00       klasy II

     • Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych

     • Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna przyjmuje ORYGINAŁY dokumentów od osób zakwalifikowanych w dniach:
       

      10.08.2022 r. ŚRODA  godz. 10.00 - 14.00

      17.08.2022 r. ŚRODA  godz. 10.00 - 15.00.

       

     • Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

     • Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zastaną podane do publicznej wiadomości 19 lipca o godzinie 12.00. 

      Listy będą dostępne w budynku szkoły na praterze (nie będą umieszcznone na stronie internetowej szkoły, nie udzielamy również informacji telefonicznie). 

    • Kolejny wyjazd realizowany w ramach projektu Cultural Empathy za nami
     • Kolejny wyjazd realizowany w ramach projektu Cultural Empathy za nami

     • 4 czerwca siedmioro uczniów naszego LO miało okazję wyjechać na tydzień do Portugalii w ramach projektu Erasmus+, sukcesywnie realizowanego od lat w naszej szkole.

      W tym czasie mieliśmy okazję poznać nowe kultury i zwyczaje panujące w poszczególnych krajach – w goszczącej nas Portugalii, w Chorwacji, w Turcji oraz we Włoszech. W Alijó przywitani zostaliśmy jedną z tamtejszych tradycyjnych potraw – francesinhą. W przeciągu weekendu z rówieśnikami złapaliśmy bardzo dobry kontakt i nie mogliśmy oderwać się od rozmów oraz wspólnego spędzenia wolnego czasu: poszliśmy na spacer prowadzący do punktu widokowego, stamtąd udaliśmy się na surprise lunch do naszego dobrego przyjaciela. Po południu odebrał nas autobus, którym udaliśmy się do Pinhao, by skorzystać z wodnych atrakcji – kajaki były świetną opcją w czasie tak upalnej pogody!

      Projekt Cultural Empathy oficjalnie rozpoczął się w poniedziałek. Wtedy też udaliśmy się do lokalnej szkoły średniej, tam nasi portugalscy towarzysze ugościli nas tradycyjnymi przekąskami, usłyszeliśmy kilka piosenek zagranych na żywo przez uczniów oraz nie brakło również czasu na wspólne tańce. Każdy kraj dostał własny aparat, który pozwolił na fotograficzną dokumentację całego wyjazdu, tak abyśmy mogli dzielić się między sobą wspomnieniami. Pod koniec dnia udało nam się zobaczyć zapierający dech w piersiach punkt widokowy Ujo. Następnego dnia również w szkole, każdy kraj odśpiewał fragment hymnu narodowego poprzedzający wykonanie portugalskiego tańca oraz piosenki - wszyscy byli bardzo zaangażowani i przejęci, te chwile umilały nam przekąski z obecnych tam krajów oraz integracja i zabawa w sympatycznym i otwartym gronie. Dobę zakończyliśmy rejsem statkiem po rzece Douro oraz spacerem po ulicach Alijó. Kolejne dni spędziliśmy na zwiedzaniu Favaios – tam poznaliśmy historię miasta, odwiedziliśmy okoliczną piekarnię, muzeum chleba oraz winiarnię, w której była opcja degustacji wina tworzonego na miejscu przez mieszkańców. Przedostatnim punktem wycieczki było Lamego City, w którym wstąpiliśmy do Douro Museum, mieliśmy okazję zachwycać się zabytkową architekturą oraz cieszącymi oko walorami przyrodniczymi, a to wszystko uprzyjemniły kolejne zakorzenione w tradycji kulinaria. Wieczorem niespodzianką dla nas było przedstawienie wykonane przez bliskich naszej portugalskiej grupy. Udało nam się odwiedzić Porto, od przewodnika dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek, a na miejscu mogliśmy zakupić pamiątki. Największą uwagę skradł jednak ocean, na który wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy. Pożegnalną kolację zjedliśmy w pobliskiej posiadłości, ostatni raz zachwycając się portugalską kuchnią.

      Bardzo ciężko było nam się żegnać, ze łzami w oczach cieszyliśmy się ostatnimi wspólnymi chwilami. Czas, który tam spędziliśmy, był dla nas ogromną możliwością, zarówno pod względem rozwijania siebie - przede wszystkim umiejętności komunikowania się po angielsku - jak i okazją do poznawania świata i wspaniałych ludzi. Po powrocie euforycznie wracamy wspomnieniami do czarującej Portugalii oraz wyrażamy wdzięczność za możliwość stania się częścią projektu Erasmus+.

      Kornelia Nawalany i Inez Piotrowicz

     • Заняття для учнів Підготовчої школи в Україніо

     •  

      Zajęcia dla uczniów Szkoły Przygotowawczej z Ukrainy

      rozpoczynają się  w poniedziałek 11 kwietnia 2022 roku

      o godzinie 9.00 w auli szkolnej.

       

      Proszę przynieść ze sobą posiadane dokumenty: paszport,

      dokument nadania numeru „PESEL” (jeśli jest nadany),

      świadectwa szkolne.

       

      У понеділок, 11 квітня 2022 року,
       
      починаються заняття для учнів Підготовчої 
      
      школи в Україніо o 9.00 в холі школи.
      
      
      

      Будь ласка, візьміть з собою документи: паспорт,

      номер «PESEL» (якщо вже виданий), шкільні атестати.

       

       

    • Kolejny etap projektu Cultural Empathy programu Erasmus+ za nami
     • Kolejny etap projektu Cultural Empathy programu Erasmus+ za nami

     • W dniach 28.02 - 06.03.2022 grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w Slavonskim Brodzie (Chorwacja) w spotkaniu w ramach projektu Cultural Empathy programu Erasmus+. Wrażenia z wyjazdu opisała jedna z uczestniczek - Zuzanna Cieciura z kl.3pd

      Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce cyklicznie uczestniczy w projektach organizowanych w ramach programu Erasmus+. Tym razem 26 lutego rozpoczęliśmy wyprawę do Chorwacji z projektu Cultural Empathy. W podróży cały czas niecierpliwie wyczekiwaliśmy momentu, w którym będziemy mogli poznać naszych nowych zagranicznych przyjaciół. Gdy wreszcie nadszedł moment poznania rówieśników z innych krajów, nie mogliśmy oderwać się od wspólnych rozmów, a przede wszystkim od siebie. Już pierwszego dnia pobytu w Chorwacji udało nam się również zwiedzić Slavonski Brod - miasteczko, w którym mieszkaliśmy. Mogliśmy zobaczyć zwyczaje miejscowych ludzi i poznać historię okolicy. W ciągu pierwszych dni odwiedziliśmy galerię sztuki i muzeum tamburicy - tradycyjnego chorwackiego instrumentu muzycznego. Mieliśmy niezwykłą okazję przebywać kilka dni w chorwackiej szkole średniej, poznać jej uczniów, odwiedzić sale lekcyjne i dowiedzieć się o tamtejszym systemie edukacji, który - jak się okazało - nie różni się tak bardzo od polskiego. W kolejnych dniach coraz mocniej doświadczaliśmy chorwackiej kultury, np poprzez wspaniałą wycieczkę do stolicy - Zagrzebia, podczas której poznaliśmy jeszcze więcej historycznych faktów na temat odwiedzanego przez nas kraju. Cieszymy się, że mogliśmy przyswajać kultury także innych krajów - Turcji, Portugalii i Włoch oraz dzielić się zwyczajami z Polski. Momentem, który na pewno pozostanie nam w pamięci, była prezentacja przygotowanych wcześniej przez każdy kraj chorwackiego tańca i piosenki, wszyscy bardzo się starali, szczególnie, aby prawidłowo wymówić słowa w języku obcym. Wszystkim bardzo podobała się wycieczka do parku natury i rejs łódką, nawet wietrzna pogoda nie zepsuła tej wyprawy. Z sentymentem będziemy wspominać dzień międzykulturowy, w którym każdy z krajów opowiedział o swojej ojczyźnie, zaciekawił interesującymi faktami, zarażał kulturą i dzielił się tradycyjnym jedzeniem (dla wszystkich właśnie smakowanie nowych potraw okazało się najciekawsze). Tego dnia z przykrością musieliśmy również pożegnać włoskich przyjaciół, którzy musieli wracać do swojego słonecznego państwa. Naszą ostatnią wyprawą była podróż do Osijeka, pięknego miasta z zachwycającą katedrą. Gdy nadszedł dzień powrotu, z bólem serca żegnaliśmy się z koleżankami i kolegami z Portugalii, Turcji i Chorwacji. Bardzo nie chcieliśmy kończyć tej wspaniałej przygody, dlatego łzy napływały nam do oczu. Po powrocie do Polski niezmiernie miło wspominamy projekt Cultural Empathy. Erasmus+ z pewnością daje ogrom możliwości takich jak zawarcie międzynarodowych znajomości, chłonięcie zagranicznych zwyczajów, doskonalenie poziomu języka angielskiego, a przede wszystkich niezapomniane przygody. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że mieliśmy okazję uczestniczyć w tym projekcie i patrzymy w przyszłość z nadzieją na następne.

     • Solidarni z Ukrainą

     • Drodzy Uczniowie i Rodzice, 

      w obliczu ostatnich wydarzeń na Ukrainie nasza szkoła przyłącza się do zbiórki rzeczy i żywności. Pamiętamy także o porzucanych psach i kotach, które również liczą na nasze wsparcie. 

       

     • Wyniki rekrutacji do projektu Małopolska Chmura Edukacyjna

     • 27 września 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.

      Po analizie dokumentacji rekrutacyjnej, Komisja stwierdza, że wszystkie osoby, które złożyły dokumenty, spełniają wymagania formalne określone w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie oraz wydanym na jego podstawie ogłoszeniu, zawierającym szczegółowe kryteria naboru. Deklaracje złożyło 31 osób (20 K i 11 M). Komisja postanowiła objąć wymienioną formą wsparcia wszystkich zgłoszonych uczestników

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18
   • tel 12 278 32 77
    fax 12 288 08 35
   • ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18,
    32-020 Wieliczka
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki podawczej
    LOMatejko475/SkrytkaESP
  • Logowanie