• Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Wieliczce

     • PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

      W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA MATEJKI W WIELICZCE

       

      I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

      1. Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Wieliczce zwanym dalej „szkołą”.
      2. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które podejmuje szkoła w celu zminimalizowania możliwości zakażenia COVID-19.

       

      II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

      1. W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo w izolacji.
      2. W drodze do i ze szkoły uczniowie są zobowiązani do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      3. Przy wejściach do budynku zorganizowane są strefy do odkażania rąk. W tych strefach znajdują się informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
      4. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum  w wyznaczonych obszarach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
      5. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z nauczycielami. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się w formie e-mail, telefonicznej, przez dziennik elektroniczny lub inny sposób z wykorzystaniem technik zdalnych.
      6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
      7. Dyrektor szkoły ustala dla poszczególnych oddziałów sposób wchodzenia i wychodzenia z budynku szkoły oraz zasady poruszania się w obrębie szkoły.
      1. Uczniowie rozpoczynający lekcje na parterze i I piętrze wchodzą do szkoły wejściem głównym (klatka schodowa przy dyżurce szkolnej).
      2. Uczniowie rozpoczynający lekcje na II i III piętrze wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu przy ul. Konopnickiej (klatka schodowa od strony sali gimnastycznej).
      3. Podczas korzystania z indywidualnych szafek uczniowskich należy bezwzględnie przestrzegać dystansu społecznego (odległość min. 1,5 m od innych osób). Jeżeli podejście do własnej szafki naruszyłoby tę zasadę, należy w odpowiedniej odległości poczekać, aż będzie to możliwe.
      4. Po każdej lekcji kierunek ruchu (klatkę schodową) wskazuje nauczyciel po wcześniejszej analizie natężenia ruchu na korytarzu.
      5. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły zasłaniają usta i nos maseczką ochronną w przestrzeni wspólnej (korytarze, klatki schodowe), gdy nie jest możliwe zachowanie niezbędnego dystansu .
      6. W sali lekcyjnej uczniowie i nauczyciele stosują maseczki ochronne w przypadku bezpośredniego kontaktu.
      7. W bibliotece szkolnej, sklepiku szkolnym może przebywać jednocześnie 1 osoba, w czytelni szkolnej - 3 osoby.
      8. Ustala się 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
      9. W toaletach może przebywać jednocześnie tyle osób ile jest urządzeń sanitarnych.
      1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie/dezynfekowanie rąk, stosowanie ochrony podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz kontaktu osobistego.
      2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali podlegają codziennej dezynfekcji.
      3. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w jego własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      4. Nauczyciele oraz pracownicy obsługi dbają o wietrzenie sal, korytarzy i innych pomieszczeń szkolnych, w których przebywają uczniowie, przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych.
      5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

       

      III. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

      1. Przy wejściu głównym w miejscach łatwo dostępnych umieszcza się wykaz potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
      2. W szkole dostępne są plakaty instruktażowe (wywieszane w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych) z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek
      3. Pracownik powinien dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie wchodząc do szkoły, dezynfekowały ręce lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos.
      4. Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia.
      5. Sale lekcyjne, korytarze, pomieszczenia sanitarno - higieniczne oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, włączników światła oraz innych sprzętów szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników.
      6. Codzienne prace porządkowe i dezynfekcyjne wykonywane przez pracowników obsługi szkoły są monitorowane.
      7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

       

      IV. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U  UCZNIA, PRACOWNIKA SZKOŁY

      1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel to  należy:
      • odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu tj. izolatorium (sala nr 39), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,
      • niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły,
      • niezwłocznie poinformować o tym dyrektora lub wychowawcę lub pielęgniarkę,
      1. Uczeń przebywa w izolatorium do momentu pojawienia się w szkole Jego rodziców/ opiekunów prawnych.
      2. Pracownicy szkoły w tym nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi zostali poinformowani, że:
      1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
      2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
      3. Obszar, w którym przebywał uczeń lub pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie poddaje się  gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, szczególnie powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz stosuje zalecenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
      4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

      V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2021 r.
      2. Procedura obowiązuje do odwołania.

       

       

    • Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego
     • Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

     •  

      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się według nastepującego harmonogramu:

       

      godzina 9.00       klasy pierwsze

      godzina 10.00     klasy drugie

      godzina 10.30     klasy trzecie czteroletniego liceum 

      godzina 11.00     klasy trzecie trzyletniego liceum  

       

   • Kontakty

    • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18
    • tel 12 278 32 77 fax 12 288 08 35
    • ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 32-020 Wieliczka Poland
    • Adres elektronicznej skrzynki podawczej LOMatejko475/SkrytkaESP
   • Logowanie