• Kryteria rekrutacji kandydatów do czteroletniego

     Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce w roku szkolnym 2021/2022

      

     I. Oferta edukacyjna szkoły dla absolwentów szkół podstawowych

     Wieloletnią tradycją  szkoły jest kształcenie zarówno z zakresu nauk matematycznych, przyrodniczych, jak i humanistycznych gwarantujące zdawalność matury oraz wysoki procent osób dostających się na studia dzienne. Wykorzystując zaangażowanie nauczycieli, bogatą bazę dydaktyczną i wieloletnie doświadczenie w wychowywaniu młodzieży, planujemy uruchomienie klas z następującymi zajęciami edukacyjnymi realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

      

     1a           j. polski -  historia

     1b           biologia - geografia

     1c           biologia - chemia

     1d           j. polski - biologia

     1e           matematyka - fizyka 

     1f            matematyka - geografia

      

     W każdej klasie zapewniamy jeden język obcy na poziomie rozszerzonym (język angielski lub język niemiecki realizowany w programie DSD II) i na poziomie podstawowym (język francuski, język niemiecki, język angielski).

     Istnieje możliwość kontynuowania języka hiszpańskiego (na poziomie podstawowym) do wyboru przez ucznia (wyłącznie dla osób, które uczyły się tego języka w szkole podstawowej). Każdy uczeń będzie uczył się języka angielskiego  (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym).

      

     Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym.

      

     II. Warunki przyjęć do szkoły ponadpodstawowej:

     W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży na podbudowie programowej ośmioklasowej szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów wynosi 200.

     O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez dyrektora szkoły, uwzględniające:

     1. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu
      o szczegółowych wynikach egzaminu – max. 100 punktów,
      przy czym wyniki egzaminu wyrażone w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35. Wynik wyrażony w procentach z egzaminu z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

     1. liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wskazanych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – 72 punkty, przy czym sposób przeliczania na punkty ocen końcowych z zajęć edukacyjnych jest następujący:

     1. celujący – 18 punktów

     2. bardzo dobry – 17 punktów

     3. dobry – 14 punktów

     4. dostateczny – 8 punktów

     5. dopuszczający – 2 punkty

           2a. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

      

     Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny końcowe ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej będą podlegać punktowaniu w danej klasie w procesie rekrutacji: 

      

     Lp.

     klasa

     Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym

     Oceny podlegające punktacji ze wskazanych zajęć edukacyjnych

     1

     1a

     j. polski, historia

     j. polski, matematyka, j. obcy wiodący, historia

     2

     1b

     biologia, geografia

     j. polski, matematyka, biologia, geografia

     3

     1c

     biologia, chemia

     j. polski, matematyka, biologia, chemia

     4

     1d

     język polski, biologia

     j. polski, matematyka, język obcy wiodący, biologia

     5

     1e

     matematyka, fizyka

     j. polski, matematyka, j. obcy wiodący, fizyka

     6

     1f

     matematyka, geografia

     j. polski, matematyka, j. obcy wiodący, geografia

      

     3. Przeliczanie punktów za szczególne osiągnięcia:

     1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

     a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

     b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

     c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;


     2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust.4 i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

     a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

     b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

     c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
      

     3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

     b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

     c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

     d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

     e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

     f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;


     4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, oraz zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust.4 iart.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
     ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

     b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
     ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

     c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
     ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

     d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
     nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

     e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
     nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

     f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
     nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;


     5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

     a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

     b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

     c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

     d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

      

     W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

     W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art.20f ust.2 pkt 4 lit.b, art.20h ust.6 pkt 5 lit.b, art.20i ust.2 pkt 4 lit.b iart.20j ust.2 pkt 5 lit.b ustawy o systemie oświaty, przyznaje się 3 punkty.


     III. Terminy postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Zarządzeniami Małopolskiego Kuratora Oświaty
     w Krakowie

     1. od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r.- składanie przez kandydatów wniosków (druki do pobrania
      w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej);
     2. od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
     3. 22 lipca 2021r. - podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
     4. do 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
     5. 2 sierpnia 2021r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

      

     IV. Wykaz dokumentów oraz miejsce składania

     W ostatnim etapie rekrutacji należy złożyć również:

     - kartę zdrowia,

     - 2 fotografie – opisane imieniem i nazwiskiem kandydata

     - kartę informacyjną ze szkoły podstawowej (w przypadku posiadania) lub na formularzu pobranym z zakładki druki do pobrania w menu Rekrutacja na stronie internetowej szkoły,

     - formularz potwierdzenia woli podjęcia nauki podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych (do pobrania z zakładki druki do pobrania w menu Rekrutacja na stronie internetowej szkoły).

      

     Kandydaci składają dokumenty w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego im. J. Matejki w Wieliczce, 
     ul. Marsz. J.Piłsudskiego 18, w godzinach pracy sekretariatu szkoły od 8.00 - 15.00, do skrzynki przy wejściu głównym lub
     za pośrednictwem poczty elektronicznej: rekrutacja@wieliczkalo.pl.

      

     LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA. MATEJKI W WIELICZCE
     NIE JEST W SYSTEMIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

      

     Wieliczka, 26.02.2021r.