• Z wizytą w partnerskiej szkole w Kladno
     • Z wizytą w partnerskiej szkole w Kladno

     •  

      W dniach 23 – 25 września br delegacja liceum odbyła służbową podróż do partnerskiej szkoły SOŠ SOU Kladno w Czechach. Głównym celem wizyty polskiej delegacji w składzie wicedyrektor Iwona Wania, pedagog szkolny Anna Kurańda – Korczyńska oraz nauczyciele Dorota Ciuk i Katarzyna Tokarczyk, był udział w obchodach jubileuszu 90 lecia powstania szkoły w Kladno. Wielickie liceum współpracuje z czeską szkołą od roku 2019 realizując wymianę uczniowską. Podczas pobytu w Czechach polscy nauczyciele aktywnie uczestniczyli w jubileuszowych aktywnościach szkoły. Zwiedzili okolicznościowe wystawy związane z powstaniem i działalnością szkoły, uczestniczyli w otwarciu nowych pomieszczeń szkolnych, degustowali potrawy sporządzone przez uczniów klas gastronomicznych, a przede wszystkim wzięli udział w uroczystej gali jubileuszowej.

      Podczas pobytu w Czechach partnerskie szkoły omówiły zasady dalszej współpracy oraz plany na bieżący rok szkolny. Dzięki gościnności czeskich partnerów polska delegacja zwiedziła średniowieczny zamek królewski Karllštejn oraz zabytkowe miejsca Pragi.

    • „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny" w naszej szkole.
     • „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny" w naszej szkole.

     •  

      21 września 2021 roku w Auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce Pani Dyrektor Monika Szypuła odebrała 8 laptopów zakupionych w ramach projektu  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny.

      Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”  dla Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce. Na realizację projektu skierowanego łącznie do trzech szkół ogólnokształcących Powiat Wielicki otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 75 tyś. złotych.  Zakup  24 laptopów możliwy był dzięki uzyskaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

      Celem projektu "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny" jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Sprzęt będzie wykorzystywany w codziennej pracy szkoły. Będzie mógł zostać także wypożyczony w przypadku ograniczenia zajęć dydaktycznych lub ich w pełni zdalnej realizacji i uzupełni wcześniej pozyskane w tym celu komputery.

     • Małopolska Chmura Edukacyjna

     • Powiat Wielicki za pośrednictwem Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce realizuje projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2021/2022" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  W roku szkolnym 2021/2022 realizowane będą zajęcia chemii przy udziale Politechniki Krakowskiej.

      Celem głównym projektu jest podniesienie u 25 uczniów i uczennic LO w Wieliczce objętych projektem kompetencji kluczowych w zakresie chemii poprzez współpracę z Politechniką Krakowską oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zajęć on-line i kół naukowych) do końca roku szkolnego 2021/2022. W ramach projektu organizowane są zajęcia w formie kół naukowych i zajęć on-line z chemii (rok 2021/22) . Zgodnie z regulaminem konkursu zajęcia będą się odbywać przy współpracy z Politechniką Krakowską, a zakupione pomoce dydaktyczne są zgodne z katalogiem na stronie projektu MCHE. Zajęcia odbywać się będą w sali przygotowanej do transmisji on-line w ramach projektu infrastrukturalnego MCHE.

      Podstawowym rezultatem będzie liczba uczniów którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu (23 u/u). Koła naukowe będą realizowane w grupach 5-8 osobowych (powstaną 4 grupy każdego przedmiotu). Wszystkie zajęcia trwają dwa semestry. Efekty będą badane na podstawie na koniec każdego semestru na podst. opracowanych przez nauczycieli akademickich testów badających wiedzę oraz ankiety badającej umiejętności i postawy uczestników i będą zgodne z wykazem efektów uczenia się.

      Realizowanie wysokiej jakości zajęć z kompetencji kluczowych będzie możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii multimedialnej, zaangażowaniu w proces dydaktyczny szkół wyższych oraz doposażeniu w pomoce dydaktyczne do zajęć chemii.Projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2021/2022" o numerze RPMP.10.01.04-12-0040/21  realizowany jest  w ramach  10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

      Łącza wartość projektu wnosi: 35 404,01 zł, w tym dofinansowanie: 33 624,01 zł.

     • Informacja o zebraniach z Rodzicami

     • Szanowni Państwo,

      informujemy, że zebrania z rodzicami odbędą się dzisiaj według harmonogramu:

      g. 17:00 - klasy drugie i klasy trzecie liceum 4-letniego

      g. 18:00 - klasy pierwsze i klasy trzecie liceum 3-letniego.

      Wykaz sal, w których odbędą się zebrania, będzie wywieszony w holu szkoły.

     • Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Wieliczce

     • PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

      W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA MATEJKI W WIELICZCE

       

      I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

      1. Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Wieliczce zwanym dalej „szkołą”.
      2. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które podejmuje szkoła w celu zminimalizowania możliwości zakażenia COVID-19.

       

      II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

      1. W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo w izolacji.
      2. W drodze do i ze szkoły uczniowie są zobowiązani do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      3. Przy wejściach do budynku zorganizowane są strefy do odkażania rąk. W tych strefach znajdują się informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
      4. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum  w wyznaczonych obszarach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
      5. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z nauczycielami. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się w formie e-mail, telefonicznej, przez dziennik elektroniczny lub inny sposób z wykorzystaniem technik zdalnych.
      6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
      7. Dyrektor szkoły ustala dla poszczególnych oddziałów sposób wchodzenia i wychodzenia z budynku szkoły oraz zasady poruszania się w obrębie szkoły.
      1. Uczniowie rozpoczynający lekcje na parterze i I piętrze wchodzą do szkoły wejściem głównym (klatka schodowa przy dyżurce szkolnej).
      2. Uczniowie rozpoczynający lekcje na II i III piętrze wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu przy ul. Konopnickiej (klatka schodowa od strony sali gimnastycznej).
      3. Podczas korzystania z indywidualnych szafek uczniowskich należy bezwzględnie przestrzegać dystansu społecznego (odległość min. 1,5 m od innych osób). Jeżeli podejście do własnej szafki naruszyłoby tę zasadę, należy w odpowiedniej odległości poczekać, aż będzie to możliwe.
      4. Po każdej lekcji kierunek ruchu (klatkę schodową) wskazuje nauczyciel po wcześniejszej analizie natężenia ruchu na korytarzu.
      5. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły zasłaniają usta i nos maseczką ochronną w przestrzeni wspólnej (korytarze, klatki schodowe), gdy nie jest możliwe zachowanie niezbędnego dystansu .
      6. W sali lekcyjnej uczniowie i nauczyciele stosują maseczki ochronne w przypadku bezpośredniego kontaktu.
      7. W bibliotece szkolnej, sklepiku szkolnym może przebywać jednocześnie 1 osoba, w czytelni szkolnej - 3 osoby.
      8. Ustala się 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
      9. W toaletach może przebywać jednocześnie tyle osób ile jest urządzeń sanitarnych.
      1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie/dezynfekowanie rąk, stosowanie ochrony podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz kontaktu osobistego.
      2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali podlegają codziennej dezynfekcji.
      3. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w jego własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      4. Nauczyciele oraz pracownicy obsługi dbają o wietrzenie sal, korytarzy i innych pomieszczeń szkolnych, w których przebywają uczniowie, przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych.
      5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

       

      III. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

      1. Przy wejściu głównym w miejscach łatwo dostępnych umieszcza się wykaz potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
      2. W szkole dostępne są plakaty instruktażowe (wywieszane w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych) z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek
      3. Pracownik powinien dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie wchodząc do szkoły, dezynfekowały ręce lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos.
      4. Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia.
      5. Sale lekcyjne, korytarze, pomieszczenia sanitarno - higieniczne oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, włączników światła oraz innych sprzętów szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników.
      6. Codzienne prace porządkowe i dezynfekcyjne wykonywane przez pracowników obsługi szkoły są monitorowane.
      7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

       

      IV. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U  UCZNIA, PRACOWNIKA SZKOŁY

      1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel to  należy:
      • odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu tj. izolatorium (sala nr 39), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,
      • niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły,
      • niezwłocznie poinformować o tym dyrektora lub wychowawcę lub pielęgniarkę,
      1. Uczeń przebywa w izolatorium do momentu pojawienia się w szkole Jego rodziców/ opiekunów prawnych.
      2. Pracownicy szkoły w tym nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi zostali poinformowani, że:
      1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
      2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
      3. Obszar, w którym przebywał uczeń lub pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie poddaje się  gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, szczególnie powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz stosuje zalecenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
      4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

      V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2021 r.
      2. Procedura obowiązuje do odwołania.

       

       

    • Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego
     • Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

     •  

      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się według nastepującego harmonogramu:

       

      godzina 9.00       klasy pierwsze

      godzina 10.00     klasy drugie

      godzina 10.30     klasy trzecie czteroletniego liceum 

      godzina 11.00     klasy trzecie trzyletniego liceum  

       

     • Zaproszenie na webinarium "Etyka w technologii i internecie"

     • Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium przeznaczonym dla młodego pokolenia, pt. "Etyka w technologii i internecie", organizowanego w ramach Szczytu Cyfrowego ONZ, które odbędzie się 31maja 2021 r. w g. 15-17.

      Udział w wydarzeniu jest darmowy, wymagana rejestracja. Webinarium odbędzie się w języku angielskim.

      Będzie można się dowiedzieć między innymi:

      Co na temat sztucznej inteligencji myślą doradca rządu egipskiego,polski doradca OECD i minister Piotr Mazurek?

      Dlaczego najpopularniejszy robot na świecie zgodził się przyjąćzaproszenie na wydarzenie?

      Co polska młodzież ma wspólnego ze etyczną sztuczną inteligencją?

      Podczas wydarzenia przedstawiciele Youth IGF opowiedzą o tym, jak zaangażować się w globalnych ruch Youth IGF a także wspólnie zentuzjastami z całego świata tworzyć propozycje zmian legislacyjnych oraz rządowych projektów w zakresie technologii i internetu. 

      Wśród prelegentów znajdą się m.in. Robert Kroplewski - pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego, polski ekspert ds.etycznej AI w OECD, Komisji Europejskiej i UNESCO, Sally Radwan -doradca Ministra Komunikacji i Technologii Informacyjnych w Egipcie oraz przedstawiciele ONZ.

      Organizatorami konferencji są Pełnomocnik Rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek, Youth IGF Poland oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, we współpracy z TrendHouse.org. Wydarzenie odbędzie się po angielsku.

      Link do rejestracji:

      Rejestracja

       

      Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/922918581840390

      Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/igf2021/droga-do-igf-2021---konferencja-etyka-w-technologii

       

    • Projekt CULTURAL EMPATHY
     • Projekt CULTURAL EMPATHY

     • Ten 24-miesięczny projekt o nazwie Empatia Kulturowa obejmuje „społeczną i edukacyjną wartość europejskiej mapy kulturowej”. Pod koordynacją naszego Liceum, we współpracy z Portugalią, Turcją, Włochami i Chorwacją będziemy razem doświadczać wspaniałych chwil.

       

       

       

      Celami projektu są:

      - animacja tradycyjnej opowieści ludowej w języku angielskim na scenie - mini show

      - pokaz i nauka tradycyjnych pieśni/ piosenek danego kraju

      - pokazy tradycyjnego tańca ludowego - każdy z partnerów

      - wycieczki historyczne, turystyczne i artystyczne

      - przygotowanie wystawy fotograficznej - stworzenie „Stoiska Kultury”

      Poczujmy różne emocje, rozwijając naszą empatię kulturową, poszerzajmy horyzonty naszej wiedzy poprzez poznawanie odmiennego bogactwa kultur krajów Unii Europejskiej. Będziemy się motywować do uczenia się przez całe życie za pomocą innowacyjnych i zabawnych metod oraz technik. Będziemy się doskonalić z technik teatralnych, wokalnych, ruchu, prezentacji i pracy zespołowej.

      To wszystko w poszanowaniu różnorodności kulturowej, w oparciu o idę tolerancji, dialogu i współpracy.

      Szkoły uczestniczące w projekcie:

      Liceum Ogólnokształcące im. J. Matejki w Wieliczce, Polska

      Agrupamento de Escolas D.Sancho II, Alijó, Vila Real, Portugalia

      Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod, Chorwacja

      Liceo Scientifico Statale "C. Urbani", San Giorgio A Cremano (Na), Włochy

      Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi, Merkez, Turcja

     • Małopolska Chmura Edukacyjna po raz kolejny w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Wieliczce

     • Małopolska Chmura Edukacyjna po raz kolejny w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Wieliczce

      Powiat Wielicki za pośrednictwem Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce realizuje projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2020/2021" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W bieżącym roku szkolnym zorganizowano zajęcia geografii przy współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

      Celem głównym projektu jest podniesienie u 23 uczniów i uczennic LO w Wieliczce objętych projektem kompetencji kluczowych w zakresie geografii. W ramach projektu organizowane są zajęcia w formie kół naukowych i zajęć online z geografii. Zgodnie z regulaminem konkursu zajęcia będą się odbywać przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, a zakupione pomoce dydaktyczne służą realizacji zajęć i uzupełniają posiadane przez Liceum Ogólnokształcące zasoby. Zajęcia odbywać się będą w sali przygotowanej do transmisji online, która funkcjonuje od ponad roku w wielickim LO.

      Projekt dotyczy zajęć organizowanych w części zdalnie, zatem w obecnym czasie pandemii COVID19 i ograniczenia zajęć może być realizowany bez przeszkód.  Zaplanowane w projekcie koła naukowe z geografii będą realizowane w grupach 5-8 osobowych (powstaną 4 grupy). Wszystkie zajęcia trwają dwa semestry. Efekty będą badane na podstawie na koniec każdego semestru na podstawie opracowanych przez nauczycieli akademickich testów badających wiedzę oraz ankiety badającej umiejętności i postawy uczestników i będą zgodne z wykazem efektów uczenia się.

      Projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2020/2021" o numerze RPMP.10.01.04-12-0100/20  realizowany jest  w ramach  10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

      Łącza wartość projektu wnosi: 22 599,78 zł, w tym dofinansowanie: 21 065,78 zł.

       

       

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18
   • tel 12 278 32 77
    fax 12 288 08 35
   • ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18,
    32-020 Wieliczka
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki podawczej
    LOMatejko475/SkrytkaESP
  • Logowanie